Friday, 24 January 2020
Results
Saturday 30 Nov 2019
1st
3 3 2 5 6 1
2nd
0 2 5 6 2 2
3rd
5 3 5 5 0 8
Starter Prizes
6 9 6 9 4 9
Consolation Prizes
9 4 5 8 3 9
Friday 29 Nov 2019
1st
6 3 5 0 1 8
2nd
4 5 9 0 5 9
3rd
7 1 2 5 8 6
Starter Prizes
1 8 9 0 1 4
Consolation Prizes
2 9 1 8 0 5
Thursday 28 Nov 2019
1st
5 0 4 9 0 7
2nd
6 4 9 2 4 1
3rd
3 3 1 1 4 9
Starter Prizes
7 6 1 0 3 0
Consolation Prizes
7 8 1 0 2 7
Wednesday 27 Nov 2019
1st
4 9 0 7 8 6
2nd
1 3 9 3 1 5
3rd
1 4 7 3 4 9
Starter Prizes
6 1 4 2 4 6
Consolation Prizes
1 2 7 7 1 6
Tuesday 26 Nov 2019
1st
9 0 3 2 2 8
2nd
7 3 2 0 5 8
3rd
2 8 7 5 7 1
Starter Prizes
3 3 8 8 3 2
Consolation Prizes
0 2 1 8 9 2
Monday 25 Nov 2019
1st
3 1 1 2 7 0
2nd
1 7 7 4 8 1
3rd
4 7 8 1 1 0
Starter Prizes
1 5 8 1 9 5
Consolation Prizes
5 2 2 8 3 1