Wednesday, 25 November 2020
Results
Friday 06 Nov 2020
1st
5 1 3 8 2 8
2nd
5 5 1 1 9 2
3rd
0 7 0 6 4 8
Starter Prizes
6 7 1 9 8 6
Consolation Prizes
0 1 5 4 1 0
Thursday 05 Nov 2020
1st
9 4 4 2 7 1
2nd
5 8 8 4 4 9
3rd
0 5 4 3 1 2
Starter Prizes
6 7 4 8 5 9
Consolation Prizes
4 7 7 5 2 8
Wednesday 04 Nov 2020
1st
1 2 5 7 6 5
2nd
3 8 3 1 8 7
3rd
8 0 3 6 0 2
Starter Prizes
3 2 6 1 2 0
Consolation Prizes
8 8 4 5 4 0
Tuesday 03 Nov 2020
1st
6 2 1 6 0 7
2nd
3 5 5 0 4 5
3rd
3 9 6 3 9 4
Starter Prizes
9 2 1 3 5 3
Consolation Prizes
3 8 0 8 3 6
Monday 02 Nov 2020
1st
1 0 8 0 5 2
2nd
7 8 5 1 2 7
3rd
2 8 5 3 7 7
Starter Prizes
3 2 7 5 2 5
Consolation Prizes
0 3 6 5 4 5
Sunday 01 Nov 2020
1st
8 9 7 1 2 9
2nd
3 2 1 0 3 1
3rd
5 9 7 5 3 7
Starter Prizes
0 0 8 6 1 4
Consolation Prizes
0 0 0 1 0 9